978-0137606801 (2024)

1. Chemistry: The Central Science, 15th edition - Pearson

 • 12 jan 2022 · Chemistry: The Central Science, 15th edition. Published by Pearson (January 12, 2022) © 2023. Theodore E. Brown Emeritus) University of ...

 • Theodore L. Brown received his Ph.D. from Michigan State University in 1956. Since then, he has been a member of the faculty of the University of Illinois, Urbana-Champaign, where he is now Professor of Chemistry, Emeritus. He served as Vice Chancellor for Research, and Dean of The Graduate College, from 1980 to 1986, and as Founding Director of the Arnold and Mabel Beckman Institute for Advanced Science and Technology from 1987 to 1993. Professor Brown has been an Alfred P. Sloan Foundation Research Fellow and has been awarded a Guggenheim Fellowship. In 1972 he was awarded the American Chemical Society Award for Research in Inorganic Chemistry and received the American Chemical Society Award for Distinguished Service in the Advancement of Inorganic Chemistry in 1993. He has been elected a Fellow of the American Association for the Advancement of Science, the American Academy of Arts and Sciences, and the American Chemical Society.

2. ISBN 9780137606801 - Chemistry: The Central Science 15th Edition ...

ISBN 9780137606801 - Chemistry: The Central Science 15th Edition ...

3. Chemistry The Central Science 15th Edition - Ebooktrip

 • Chemistry The Central Science 15th Edition. $12.00. Chemistry The Central Science 15th Edition quantity. Add to cart. Add to wishlist. SKU: 978-0137606801.

 • About: Address: 2622 Nw 72 Avenue ,Miami ,Florida, 33122, United States call us: +1-800-404-0025 email: [email protected]

4. Chemistry: The Central Science 15th Edition ©2023 - Savvas

5. Chemistry The Central Science 15th Edition - LivyLuxe

 • Link download AVAILABLE IMMEDIATELY after payment is completed. Guaranteed Safe Checkout. SKU: 978-0137606801 Category: Shop.

6. Nieuw binnen - Librero b.v.

 • Bevat niet: 978-0137606801 | Resultaten tonen met:978-0137606801

 • Categorieën

7. Handboek verslaving | Franken, Van den Brink, Schellekens

 • Het boek is bedoeld voor alle medewerkers in de ggz (psychiatrie en verslavingszorg) die meer willen weten over de oorzaken en de behandeling van verslaving.

 • Volledig herziene editie van Handboek verslaving Wetenschappelijk onderzoek naar verslaving heeft de laatste jaren veel nieuwe kennis opgeleverd. De herziene editie van Handboek verslaving bevat de recentste kennis op het gebied van verslaving en verslavingszorg en is geschreven door meer dan twintig Nederlandse en Belgische deskundigen. Onder redactie van Ingmar Franken, Wim van den Brink en Arnt Schellekens schrijven zij over de mechanismen die aan verslavingsgedrag ten grondslag liggen en over de manier waarop verslaving effectief behandeld kan worden     Nieuwe hoofdstukken over comorbiditeit bij verslavingsproblematiek In deze herziene druk zijn twaalf geheel nieuwe hoofdstukken toegevoegd om de meest recente ontwikkelingen op verslavingsgebied weer te geven. Deze gaan onder meer over forensische verslavingszorg, neuromodulatie en cognitieve trainingen. Omdat comorbiditeit eerder regel dan uitzondering is bij verslavingsproblematiek, zijn daar vier nieuwe hoofdstukken over opgenomen. Alle bestaande hoofdstukken zijn vernieuwd en aangepast op basis van de huidige inzichten.    Handboek voor alle medewerkers in de psychiatrie en verslavingszorg Het boek is bedoeld voor alle medewerkers in de ggz (psychiatrie en verslavingszorg) die meer willen weten over de oorzaken en de behandeling van verslaving. Dit zijn basisartsen, huisartsen, verslavingsartsen, psychiaters, psychologen, agogen en verpleegkundigen. Het boek is voorgeschreven literatuur voor psychiaters in opl...

Handboek verslaving | Franken, Van den Brink, Schellekens

8. John Lewis Gaddis - Over strategisch denken - Uitgeverij Rainbow

 • John Lewis Gaddis wordt gezien als de meest vooraanstaande historicus van de Koude Oorlog en doceert over militaire en politieke strategie aan Yale.

 • John Lewis Gaddis wordt gezien als de meest vooraanstaande historicus van de Koude Oorlog en doceert over militaire en politieke strategie aan Yale.

John Lewis Gaddis - Over strategisch denken - Uitgeverij Rainbow
978-0137606801 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 5778

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.